2007/Aug/30

have to กับ must มีความหมายที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

ซึ่งก็คือ "จำเป็นต้อง"

แต่ must จะมีความหมายที่ค่อนข้างแข็งกว่า have to


- have to นั้น เราไม่มีเขียนในรูปสั้นๆ

เช่น I've to do this.


- ในรูปอดีตนั้น เราจะไม่ใช้ must กัน ถ้าพูดถึงสิ่งที่ต้องทำในอดีตนั้นเราจะใช้แต่ had to

Did you have to do this ?

Did you must do this ?


Comment

Comment:

Tweet